Política de privadesa

La pàgina Web www.abbahoteles.com és titularitat d'ABBA HOTELES, SA i compleix els requisits derivats de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, del Reial Decret-llei 13/2012, de 30 de març, així com de l'obligació d'Informació a l'usuari contemplada a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

Dades identificatives

Nom: ABBA HOTELES SA
CIF/NIF: A31667637
Adreça: C/Acella 1
Població: Pamplona
Província: Navarra
Telèfon: + 34 93 363 23 30
Fax: +34 93 363 23 33
Email: e-business@abbahoteles.com
URL: www.abbahoteles.com

 

Registre Client.

Les dades facilitades seran tractades per ABBA Hoteles, SA, per possibilitar la gestió de la seva reserva i facilitar futures reserves, sobre la base del compliment contractual i es comunicaran, amb aquesta finalitat, a l'hotel per al qual hagi realitzat la seva reserva. Si autoritza l'enviament de comunicacions sobre ABBA i els diversos establiments de la cadena, les seves dades es tractaran amb aquesta finalitat, sobre la base de la seva autorització i no es comunicaran a tercers fora de la Cadena. Per ampliar la informació facilitada o per a l'exercici dels drets que la llei li atorga (accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat) pot accedir a les Polítiques de Privadesa.

Registre Programa Abbantage

Les dades facilitades seran tractades per ABBA Hoteles, SA, per permetre la gestió de la seva pertinença al programa de fidelització de la cadena i obtenció de beneficis, sobre la base del compliment contractual. Les seves dades es compartiran amb els diferents establiments de la cadena amb la mateixa finalitat. Per ampliar la informació facilitada o per a l'exercici dels drets que la llei li atorga (accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat) pot accedir a les Polítiques de Privadesa.

Contacte

Les dades facilitades seran tractades per ABBA Hoteles, SA, per possibilitar la gestió de la resposta a la seva sol·licitud d'informació, sobre la base del seu consentiment. Si autoritza a l'enviament de comunicacions sobre ABBA i els diferents hotels de la cadena, les seves dades es tractaran amb aquesta finalitat, sobre la base de la seva autorització i no es comunicaran a tercers. Per ampliar la informació facilitada o per a l'exercici dels drets que la llei li atorga (accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat) pot accedir a les Polítiques de Privadesa.


 

POLÍTIQUES DE PRIVADESA

D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (la“RGPD”), i la seva normativa de desenvolupament, ABBA HOTELES, SA, ("ABBA") informa tots els usuaris del Web www.abbahoteles.com (la "Web") sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal, les facilitades durant l'accés i us del Web i en la seva relació quotidiana amb ABBA.

Amb caràcter general amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

 • Atendre la sol·licitud d'informació requerida a través de l'apartat destinat al contacte del Web.
 • Remetre informació, també per mitjans electrònics, relacionada amb ABBA i els diferents establiments de la cadena, sobre les nostres activitats, ofertes i promocions i altra informació que entenguem que li interessa.
 • Possibilitar la gestió de la seva reserva online a qualsevol dels establiments de la cadena
 • Possibilitar la inscripció i pertinença al nostre programa de fidelització, Abbantage, així com el desenvolupament de totes aquelles accions relacionades amb la pertinença al programa i descrites en les seves condicions legals. En qualsevol cas, un dels beneficis intrínsecs a la pertinença al programa, és la recepció de comunicacions electròniques amb ofertes o promocions exclusives per als seus membres.
 • Possibilitar la gestió de la relació negocial amb els clients i/o proveïdors.

   

Què és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 • Per atendre la sol·licitud d'informació requerida a través de l'apartat "Atenció al Client" del Web. El consentiment manifestat a partir del requeriment enviat.
 • Per a la remissió d'informació a propòsit d'ABBA i els diversos establiments de la cadena el Seu consentiment / art. 21.1 LSSI, en cas de comunicacions electròniques. 
 • Per a la gestió de les reserves online, l'execució del contracte.
 • Gestió i pertinença al nostre programa de fidelització, l'execució del contracte. Art LSSI 21.2 per a enviament de comunicacions.
 • Possibilitar la gestió de la relació negocial amb clients i/o proveïdors, l'execució del contracte.

   

Quant temps conservarem les seves dades?

 • Rectificació.- L'interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin o que es completin les que fossin incompletes.
 • Supressió.- L'interessat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en qualsevol cas a la supressió subjecta als límits establerts en la norma reguladora.
 • Limitació del seu tractament.- L'interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació respecte al tractament de les seves dades de caràcter personal.
 • Oposició al tractament.- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. ABBA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades.- És a dir, tindrà dret a rebre les dades personals que l'incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament.

  Els drets esmentats podran ser exercits mitjançant sol·licitud escrita i firmada dirigida a ABBA Hoteles, SA, Carrer Acella, 1, 31008 de Pamplona o a través de l'adreça de correu electrònic: abbahoteles@abbahoteles.com.

   

Què passa si no facilito les dades sol·licitades?

Les dades identificatives pertanyents al client/usuari, així com la resta de dades de contacte i qualsevol altra que pugui ser exigida per la normativa aplicable, és obligatori declarar-les i la negativa a subministrar-les podria suposar la impossibilitat d'accedir al servei. Les restants dades sol·licitades són voluntàries, de manera que el fet de no facilitar-les no impedirà l'establiment de la relació contractual.

 

Tutela de les autoritats de control.

En el cas que ho cregués oportú pot requerir la tutela de l'Agencia Española de Protección de Datos presentant la reclamació corresponent. www.agpd.es. C / Jorge Juan n º 6 28001 Madrid.
Mesures de seguretat.

ABBA ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a ABBA. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

POLÍTIQUES DE PRIVADESA / ALLOTJAMENT HOTEL.

 

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril, de 2016 ("RGPD") i la seva normativa de desenvolupament, l'Hotel en el qual s'ha allotjat i la raó social del qual se li ha comunicat a la informació bàsica facilitada en el moment de realitzar el seu Check In ("Hotel") a continuació li facilita informació detallada sobre els diferents tractaments de les seves dades de caràcter personal.

Podrà trobar un llistat complet de les raons socials dels diferents establiments de la cadena al final del present document. 

 

Amb caràcter general amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

 • Possibilitar la prestació dels serveis contractats.
 • Gestió administrativa dels serveis contractats.
 • Gestió de la informació sobre la seva reserva, amb caràcter previ a la seva arribada.
 • En el seu cas, permetre la remissió d'informació, ofertes, promocions, per part d'Abba Hoteles, SA, també per mitjans electrònics, a propòsit de la Cadena Abba i els seus diferents establiments. 
 • Possibilitar la gestió dels seus beneficis com a membre del programa Abbantage.
 • Seguretat de béns i/o persones, mitjançant el sistema de videovigilància de l'hotel.  
 • Possibilitar la gestió de la relació negocial amb els clients i/o proveïdors.
 • Donar resposta a les consultes o suggeriments per al control de qualitat.

   

Què és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 • Possibilitar la prestació dels serveis contractats. Compliment contractual.
 • Gestió administrativa dels serveis contractats. Compartir determinades dades amb els establiments de la cadena per simplificar el procés de Check-in. Interès legítim.
 • Gestió de la informació sobre la seva reserva, amb caràcter previ a la seva arribada. Compliment contractual.
 • En el seu cas, permetre la remissió d'informació, ofertes, promocions, per part d'Abba Hoteles, SA, també per mitjans electrònics, a propòsit de la Cadena Abba i els seus diferents establiments. Consentiment / Art 21.1 LSSI 
 • Possibilitar la gestió dels seus beneficis com a membre del programa Abbantage. Compliment contractual
 • Seguretat de béns i/o persones, mitjançant el sistema de videovigilància de l'hotel. Interès legítim.
 • Possibilitar la gestió de la relació negocial amb els clients i/o proveïdors. Interès legítim.
 • Possibilitar la resposta a consultes o suggeriments per al control de qualitat. Interès legítim.

   

Quant temps conservarem les seves dades?

En general, les dades proporcionades es conservaran, durant el temps que resultin necessàries, per a cadascuna de les finalitats a les quals es destinin les dades. En qualsevol cas durant els terminis legalment establerts per això, en el cas d'informació relativa a la prestació de serveis. Durant el termini necessari per donar resposta i dur a terme el corresponent seguiment intern del suggeriment o observació comunicada. Respecte a la remissió de comunicacions comercials via electrònica, indefinidament, fins que no ens manifesti el contrari.

 

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Amb caràcter general, les úniques comunicacions previstes són les que resultin legalment obligades, (Comunicació de dades d'hostes a autoritats policials segons la Llei de Seguretat Ciutadana) altres que poguessin resultar, legalment establertes, per exemple davant de l'AEAT.

Així mateix, es poden dur a terme comunicacions entre l'establiment i Hoteles Abba, SA, o altres establiments de la cadena, per possibilitar la gestió del programa Abbantage, o amb la finalitat de simplificar el procés de check-in quan s'hagi allotjat en un dels nostres establiments.

En el cas que ho hagués autoritzat, es comunicaran les seves dades de contacte a Abba Hoteles, SA, per possibilitar la remissió de comunicacions sobre Abba Hoteles, SA, i la resta d'hotels de la cadena. 

Al marge de l'esmentat anteriorment, podrien tenir accés a les seves dades, tercers, Encarregats del Tractament.

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Mentre l'Hotel tracti les seves dades personals, vostè té dret a sol·licitar:

 

 • Accés.- L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant o no les dades que el concerneixin, així com la informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s'està duent a terme.
 • Rectificació.- L'interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixin o que es completin les que fossin incompletes.
 • Supressió.- L'interessat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en qualsevol cas a la supressió subjecta als límits establerts en la norma reguladora.
 • Limitació del seu tractament.- L'interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació respecte al tractament de les seves dades de caràcter personal.
 • Oposició al tractament.- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'Hotel deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades.- És a dir, tindrà dret a rebre les dades personals que l'incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament.

Els drets esmentats podran ser exercits mitjançant sol·licitud escrita i firmada dirigida a la direcció de l'hotel on s'ha allotjat vostè, davant d'ABBA Hoteles, SA, Carrer Acella, 1, 31008 de Pamplona o a través de l'adreça de correu electrònic: abbahoteles@abbahoteles.com.

 

Què passa si no facilito les dades sol·licitades?

Les dades identificatives pertanyents al client/usuari, així com la resta de dades de contacte i qualsevol altra que pugui ser exigida per la normativa aplicable, és obligatori declarar-les i la negativa a subministrar-les podria suposar la impossibilitat d'accedir al servei. Les restants dades sol·licitades són voluntàries, de manera que el fet de no facilitar-les no impedirà l'establiment de la relació contractual.

 

Tutela de les autoritats de control.

En el cas que ho cregués oportú pot requerir la tutela de l'Agencia Española de Protección de Datos presentant la reclamació corresponent. www.agpd.es. C / Jorge Juan n º 6 28001 Madrid.

 

Mesures de seguretat.

L'Hotel ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a ABBA. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

Llistat d'establiments de la cadena.

HOTEL BALMORAL - ESVO, SA
ABBA BURGOS - HOTISUELA, SL
ABBA BERLIN - Abba Hotel Berlin GmbH
ABBA COMILLAS - CARRICAO, SL
ABBA APARTAMENTOS COMILLAS GOLF - ROVACIAS, SL
ABBA EUSKALDUNA HOTEL - HOTEL LAGOMAR SL
ABBA FONSECA - SALAMO HOTEL, S.L
ABBA GARDEN - HOTEL ZIRI SL
ABBA HUESCA - BISQUE 2016 SL
ABBA JAZZ - MIVIRAL, SL
ABBA MADRID - CULMINA PROJECT, SL
ABBA PALACIO SOÑANES - PALACIO DE SOÑANES, SL
ABBA PLAYA GIJÓN - Mauna 2016 SL
ABBA PRESIDENTE SUITES PUERTO MONTT - D.PORTALES SpA
ABBA PRESIDENTE SUITES SANTIAGO - L.THAYER SpA
ABBA RAMBLA - ARANEKO 2011, SL
ABBA REINO NAVARRA - HOTELES DE NAVARRA, SA
ABBA SAN SEBASTIAN - SPARTA HOTEL SL
ABBA SANTANDER - HOTEL EL ARENAL DE SANTANDER, SL
ABBA SANTS - HOTELAMA, SL
ABBA SEVILLA - SKYNET HOTEL SL
ABBA SUITES BILBAO CITY CENTER - BELONA RECURSOS SL
ABBA XALET SUITES - HRT,S.L.

 

Normativa sobre l'ús de cookies

Aquesta Política de Cookies és part integrant de l'Avís Legal i la Política de Privadesa d'ABBA HOTELES, SA. L'accés i la navegació al lloc, o l'ús dels serveis del mateix, impliquen l'acceptació de les Condicions Generals exposades en el nostre Avís Legal (i, per tant, de la Política de Privadesa i Política de Cookies). Si us plau, llegeixi-les atentament. T'agraïm que hagis decidit visitar-nos. Volem que la teva experiència en el lloc sigui tan bona com sigui possible, i per aquest motiu hem escrit aquest Política de Cookies de la manera més transparent possible. 

Què és una Cookie?

Les cookies són fitxers que contenen petites quantitats d'informació que es descarreguen al dispositiu de l'usuari que s'utilitza quan visites un lloc web. La seva finalitat principal és reconèixer l'usuari cada vegada que accedeix a www.abbahoteles.com i això ens permet, a més, millorar la qualitat i la usabilitat del nostre web. Les cookies són essencials per al funcionament d'Internet; no poden danyar el l'equip/dispositiu de l'usuari i, si es troben activades en la configuració del teu navegador, ens ajuden a identificar i resoldre possibles errors de funcionament de www.abbahoteles.com.

Tipus de cookies

Hi ha diferents tipus de cookies. Totes treballen de la mateixa manera, però tenen petites diferències:
Cookies de sessió. Les cookies de sessió duren només la durada de la teva visita i s'eliminen en tancar el navegador. La seva finalitat principal és identificar el tipus de dispositiu, donar suport a la seguretat del lloc web o la seva funcionalitat bàsica. No contenen informació personal que ens permeti identificar una persona.

 • Galetes persistents o permanents: s'emmagatzemen al disc dur del dispositiu i el nostre web les llegeix cada cop que fas una nova visita a www.abbahoteles.com; té una data de caducitat o expiració determinada, passada la qual la cookie deixa de funcionar. Ens permeten identificar les seves accions i les seves preferències, analitzar les visites i ens ajuden a comprendre com arriben els nostres usuaris a la nostra pàgina i millorar els nostres serveis.
 • Cookies de Funcionalitat: Permeten a www.abbahoteles.com recordar decisions adoptades per l'usuari, com el seu login o identificador. La informació que recullen aquestes cookies s'anonimitza (és a dir, no conté ni el teu nom, adreça o altres dades).
 • Cookies de tercers. Les cookies de tercers són les cookies que instal·la un lloc web que no és el que estàs visitant, per exemple, les utilitzades per xarxes socials (com Facebook) o per complements externs de contingut (com Google Maps). A més, algunes empreses de publicitat utilitzen aquest tipus de fitxers per realitzar un seguiment de les teves visites en cada lloc en què s'anuncien.
 • Cookies Analítiques: Són cookies que tenen per finalitat el manteniment periòdic i garantir el millor funcionament i servei a l'usuari; recopilant dades de la teva activitat.

   
  Ús de Cookies per part de www.abbahoteles.com

  Mitjançant l'accés a www.abbahoteles.com, acceptes de manera expressa que puguem utilitzar aquest tipus de cookies en els teus dispositius. Si desactives les cookies, és possible que la teva navegació per www.abbahoteles.com no sigui òptima i que algunes de les utilitats de què disposa www.abbahoteles.com no funcionin correctament.

  a) Cookies de Tercers. Cookies de Google Analytics

  El lloc utilitza el servei Google Analytics, que és prestat per Google, Inc., entitat que té l'oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ("Google"). Google Analytics utilitza cookies per ajudar-nos a analitzar l'ús que els usuaris fan del lloc. La informació que genera la cookie sobre el teu ús del lloc (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als seus servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre per tal de fer un seguiment del teu ús del lloc, recopilant informes de l'activitat del lloc i prestant altres serveis relacionats amb l'activitat del lloc i l'ús d'Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així l'hi requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la teva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google. Si ho desitges pots rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del teu navegador. No obstant això, si ho fas, pot ser que no puguis utilitzar la plena funcionabilitat d'aquest lloc. En utilitzar aquest lloc consents al tractament de la teva informació per Google de la manera i per a les finalitats esmentades prèviament. 

  Nom de les cookies: 
  _utma 
  _utmb
  _utmc 
  _utmv 
  _utmz 

  Propòsit de les cookies: Aquestes cookies de Google Analytics generen un ID d'usuari anònim, que és el que s'utilitza per fer un recompte de quantes vegades visita www.abbahoteles.com. També registra quan va ser el primer i l'últim cop que va visitar el web. Així mateix, calcula quan s'ha acabat una sessió origen d'usuari i keyword. 


  b) Cookies de Tercers. Cookies de Google AdWords 

  El lloc utilitza el servei Google Analytics, que és prestat per Google, Inc., entitat que té l'oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units ("Google"). Google AdWords utilitza diferents tipus de cookies per al funcionament dels llocs web i de l'activitat publicitària dels anunciants sobre el motor de cerca. Les cookies permeten personalitzar els anuncis i millorar la rellevància dels resultats de cerca dels usuaris. Les cookies de Google AdWords poden ser de Publicitat o d'Estat de la sessió.

  Exemples de cookies de Publicitat: 
  "PREF"
  "identificació"
  “_drt_” 
  “FLC” 
  "NID"
  "exchange_uid"
  "__gads"

  Els llocs web solen recopilar informació sobre la manera en què els usuaris interactuen amb un lloc web. Google utilitza les anomenades "cookies d'estat de la sessió" per poder millorar els serveis per tal de millorar l'experiència de navegació dels usuaris.

  Exemples de cookies d'Estat de la sessió: "recently_watched_video_id_list"

  a) Cookies de Tercers. Cookies d'Affilired 

  El lloc utilitza el servei prestat per Affilired, amb seu a Espanya, AFFILIRED, SL Avinguda Asima, nº20, 2n, local de 25 de Palma de Mallorca, Espanya 07009 i l'empresa, amb seu a Hong Kong, AFFILIRED INTERNATIONAL, SL. Suite 1301, 13/F, ING Tower 308 Des Voeux Central, Hong Kong. 
  Affilired utilitza diferents tipus de cookies per al funcionament dels llocs web:
  3827_stat 
  3827.sol
  TPV_3827 
  3827 
  Imatge de píxel d'entitat
  Informació no disponible 
  pi 
  __tdat8171 
  pi 
  __tdat10708 
  __tdat6798 
  pi 
  pi 
  __tdat8337
  __tdat7704
  pi 
  pi 
  __tdat6437
  wgdc
  wgi
  wgc
  wgs
  5600.sol


  Configuració de l'usuari per evitar Cookies. 

  Des de www.abbahoteles.com i en compliment de la normativa legal vigent, posem a la teva disposició la informació que et permeti configurar el teu navegador/navegadors d'Internet per mantenir la teva privadesa i seguretat en relació amb les galetes. Per aquest motiu, et facilitem informació i enllaços als llocs de suport oficials dels principals navegadors perquè puguis decidir si desitges o no acceptar l'ús de cookies.

  Així, pots bloquejar les cookies a través de les eines de configuració del navegador o bé pots configurar el teu navegador perquè t'avisi quan un servidor vulgui guardar una cookie:

   • Si utilitzes Microsoft Internet Explorer, a l'opció de menú Eines > Opcions d'Internet > Privadesa > Configuració. Per a més informació consulta http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies i http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9.
   • Si utilitzes Firefox, a l'opció de menú Eines > Opcions > Privadesa > Cookies. Per a més informació consulta https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios -we
   • Si utilitzes Chrome, a la secció d'Opcions > Opcions avançades > Privadesa. Per a més informació consulta http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
   • Si utilitzes Opera, a l'opció de Seguretat i de Privadesa, podràs configurar el navegador. Per a més informació consulta http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/
 • En general, les dades proporcionades es conservaran, durant el temps que resultin necessàries, per a cadascuna de les finalitats a les quals es destinin les dades. En qualsevol cas durant els terminis legalment establerts per això, en el cas d'informació relativa a la prestació de serveis. Durant el termini necessari per donar resposta i dur a terme el corresponent seguiment intern del suggeriment o observació comunicada. Respecte a la remissió de comunicacions comercials via electrònica, indefinidament, fins que no ens manifesti el contrari.

   

  A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

  Amb caràcter general, no està prevista la comunicació de les seves dades a tercers. Les úniques comunicacions que, al marge de les legalment establertes, es poden dur a terme, serien entre ABBA i els diversos establiments de la cadena, sempre que això sigui necessari, com en el cas d'una reserva (hotel on s'hagi d'allotjar), o la gestió de determinats aspectes del programa de fidelització. Al marge del que s'ha esmentat anteriorment, podrien tenir accés a les seves dades, tercers, Encarregats del Tractament.

   

  Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

  Mentre ABBA tracti les seves dades personals, vostè té dret a sol·licitar: 
  Accés.- L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament confirmació de si s'estan tractant o no les dades que el concerneixin, així com la informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s'està duent a terme.