Abba day use

Política de Privadesa

MULTIMEDIA

Fotos Fullet Webcam

A continuació l'informem dels tractaments duts a terme a l'Hotel  ABBA Ordino Babot, en el qual s'ha allotjat, o en el qual ha contractat algun servei, de conformitat amb la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (LQPD).

Responsable del Tractament.

ABBA Ordino Babot. Titular: Pere Babi Picolo (en endavant denominat l’”Hotel”)

 Domicili social: Xalet Babot, Carrer Cap del Pui, Carretera d’Ordino a Canillo Km2.3 AD 300 (Andorra)

 NIF: F013216M

 Email: ordinobabot@abbahoteles.com

Amb caràcter general amb quina finalitat tractarem les seves dades personals?

 • Possibilitar la prestació dels serveis contractats.
 • Gestió administrativa dels serveis contractats.
 • Gestió de la informació sobre la seva reserva, amb caràcter previ a la seva arribada.
 • Possibilitar l’enviament de comunicacions comercials del propi hotel.
 • En el seu cas, permetre la remissió d' informació, ofertes, promocions, per part d' Abba Hotels, S.A., també per mitjans electrònics, a propòsit de la Cadena Abba i els seus diferents establiments.
 • Possibilitar la gestió dels seus beneficis com a membre del programa Abbantage.
 • Seguretat de béns i/o persones, mitjançant el sistema de videovigilància de l'hotel.
 • Possibilitar la gestió de la relació negocial amb clients i/o proveïdors.
 • Donar resposta a consultes o suggeriments per a control de qualitat.
 • Elaboració de perfils dels clients atenent els serveis contractats per oferir serveis, ofertes o promocions que, atenent les seves característiques poguessin ser del seu interès.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 • Possibilitar la prestació dels serveis contractats. Compliment contractual.
 • Gestió administrativa dels serveis contractats. Compartir determinades dades amb els establiments de la Cadena per simplificar el procés de Check-in. Interès legítim de gestió interna de l' hotel, millora dels serveis oferts.
 • Gestió de la informació sobre la seva reserva, amb caràcter previ a la seva arribada. Compliment contractual.
 • Enviament de comunicacions comercials sobre productes o serveis similars als contractats pel client.
 • Interès legítim de l’Hotel, en base a l’article 19.2 de la Llei 20/2014, del 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital
 • En el seu cas, permetre la remissió d' informació, ofertes, promocions, per part d' Abba Hotels, S.A., també per mitjans electrònics, a propòsit de la Cadena Abba i els seus diferents establiments. Consentiment.
 • Possibilitar la gestió dels seus beneficis com a membre del programa Abbantage. Compliment contractual.
 • Seguretat de béns i/o persones, mitjançant el sistema de videovigilància de l'hotel. Missió realitzada en interès públic.
 • Possibilitar la gestió de la relació negocial amb clients i/o proveïdors. Interès legítim de gestió administrativa de l' hotel.
 • Possibilitar la resposta a consultes o suggeriments per a control de qualitat. Interès legítim de l' hotel respecte a un increment de la satisfacció dels clients.
 • Elaboració de perfils dels clients atenent els serveis contractats per oferir serveis, ofertes o promocions que, atenent les seves característiques poguessin ser del seu interès en base a un interès legítim de l' Hotel de mercadotècnia directa destinat a l' augment de venda de serveis.

El tractament s' entén pot ser dut a terme en base al referit interès legítim havent ponderat l' interès i els drets i llibertats fonamentals del Client. I això és així, tant pel tipus de dades tractades i detall del perfil (nom i cognoms del client, nº de nits, règim, preu pagat, tipus d'habitació reservada, dia d'arribada i sortida), com la seva exhaustivitat, així com les conseqüències del perfil elaborat, oferta de serveis per l'Hotel, que és una conseqüència que entenem que pot entrar en l'àmbit d'expectatives del Client de l'Hotel. En cap cas es produeixen conseqüències jurídiques ni discriminació en el tractament descrit.

Per quant temps conservarem les seves dades?

 • Per a la prestació dels serveis contractats. Durant la prestació dels serveis contractats i, un cop finalitzats, durant els terminis llegeixment establerts a efectes comptables o fins a l' extinció de possibles responsabilitats derivades de la prestació dels serveis.
 • Gestió administrativa dels serveis contractats. Durant la prestació dels serveis contractats i, un cop finalitzats, durant els terminis llegeixment establerts a efectes comptables o fins a l' extinció de possibles responsabilitats derivades de la prestació dels serveis.
 • Compartir determinades dades amb els establiments de la Cadena, per simplificar el procés de Check-in. Fins que vostè no ens indiqui el contrari.
 • Gestió de la informació sobre la seva reserva, amb caràcter previ a la seva arribada. Durant la prestació dels serveis contractats i, un cop finalitzats, durant els terminis llegeixment establerts a efectes comptables o fins a l' extinció de possibles responsabilitats derivades de la prestació dels serveis.
 • Remissió de comunicacions pròpies de l’hotel, fins que no manifesti el contrari.
 • Remissió d' informació, ofertes, promocions, per part d' Abba Hotels, S.A., també per mitjans electrònics, a propòsit de la Cadena Abba i els seus diferents establiments. Fins que no manifesti el contrari a través dels mecanismes disponibles en cadascuna de les comunicacions.
 • Possibilitar la gestió dels seus beneficis com a membre del programa Abbantage. Mentre el programa de fidelització continua actiu o fins que vostè no cancel·li la seua pertinença al mateix. 
 • Seguretat de béns i/o persones, mitjançant el sistema de videovigilància de l'hotel. Missió realitzada en interès públic. Un màxim de 30 dies.
 • Possibilitar la gestió de la relació negocial amb clients i/o proveïdors. Durant la prestació dels serveis contractats i, un cop finalitzats, durant els terminis llegeixment establerts a efectes comptables o fins a l' extinció de possibles responsabilitats derivades de la prestació dels serveis.
 • Possibilitar la resposta a consultes o suggeriments per a control de qualitat. Fins a la resolució de la incidència comunicada.
 • Elaboració de perfils dels clients atenent els serveis contractats per oferir serveis, ofertes o promocions que, atenent les seves característiques poguessin ser del seu interès en base a un interès legítim de l' Hotel de mercadotècnia directa destinat a l' augment de venda de serveis. Fins que es consideri necessari o, en tot cas, fins que vostè no manifesti el contrari.
 • Compliment de les obligacions legals respecte als comunicats d' entrada i portada del llibre registre de viatgers. Tres anys a comptar des de la finalització del servei o prestació contractada.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Amb caràcter general, les úniques comunicacions previstes són aquelles que resultin legalment obligades o resultin imprescindibles per a la prestació dels serveis contractats:

 • Representants o assessors de viatges que proporcionen informació sobre l’Usuari (per exemple, agències de viatges, tour operadors...); - Tercers prestadors de serveis (per exemple, taxis, restaurants, organitzadors d’activitats o excursions...);
 • Entitats financeres o bancàries;
 • Administracions públiques i forces i cossos de seguretat de l’Estat.

Així mateix, es poden dur a terme comunicacions entre l' establiment i Hotels Abba, S.A. o altres establiments de la Cadena, per possibilitar la gestió del programa Abbantage, o als efectes de simplificar el procés de check in una vegada que s' hagi allotjat en un dels nostres establiments.

En cas que ho hagués autoritzat, es comunicarien les seves dades de contacte a Abba Hotels, S.A. per possibilitar la remissió de comunicacions sobre Abba Hotels, S.A. i la resta hotels de la Cadena.

Proveïdors de serveis que processen dades en nom de l’Hotel i segons les instruccions de l’Hotel, amb els quals l’Hotel ha subscrit el corresponen contracte d’encàrrec del tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Mentre l'Hotel tracti les seves dades personals, vostè té dret a sol·licitar:

 • Accés.- L'interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament de si s'estan tractant o no les dades que li concerneixen, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s'estigui duent a terme.
 • Rectificació.- L' interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixen o que es completin aquells que fossin incomplets.
 • Supressió.- L' interessat tindrà dret a demanar la supressió de les seves dades personals, en tot cas a la supressió estarà subjecta als límits establerts en la norma reguladora.
 • Limitació del seu tractament.- L'interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació respecte al tractament de les seves dades de caràcter personal
 • Oposició al tractament.- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L' Hotel deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l' exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades.- És a dir tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d' ús comú i lectura mecànica i a transmetre' ls a un altre responsable del tractament.

Per a l’exercici dels drets, l’Usuari pot enviar la seva sol·licitud a:

                  Pere Babi Picolo

Xalet Babot, Carrer Cap del Pui, Carretera d’Ordino a Canillo Km2.3

AD300 Ordino (Andorra)

ordinobabot@abbahoteles.com

Què passa si no facilita les dades sol·licitades?

Les dades identificatives pertanyents al client/usuari, així com les altres dades de contacte i qualssevol altres que puguin ser exigides per la normativa aplicable, és obligatori declarar-les i la negativa a subministrar-les podria suposar la impossibilitat d'accedir al servei. Les restants dades que es demanen són voluntaris, per la qual cosa el fet de no facilitar-les no impedirà l' establiment de la relació contractual.

Transferències internacionals.

 És possible que les dades personals de l’Usuari siguin transferides fora d’Andorra, però en tot cas, l’Hotel garantirà el compliment de les exigències de la LPQD per a garantir la seguretat i legitimitat del tractament de les dades per part del destinatari, ja sigui perquè es troba en un territori amb una legislació en matèria de protecció de dades equivalent a l’andorrana, o perquè el destinatari es sotmet a les clàusules contractuals tipus de la Comissió Europea, entre d’altres mecanismes regulats per la normativa aplicable.

Mesures de seguretat.

L'Hotel ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a ABBA. Això no obstant això, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Llei o Jurisdicció aplicable.

En cas de qualsevol disputa o reclamació sorgida entre les parts en relació amb aquest acord, les parts acorden sotmetre-la a la jurisdicció exclusiva dels tribunals d'Andorra. Les parts accepten que aquest acord i tota reclamació, controvèrsia o disputa que sorgeixi o es relacioni amb ell, ja sigui per contracte, agreujament civil, responsabilitat extracontractual o qualsevol altre motiu, serà regit i interpretat de conformitat amb les lleis d'Andorra, sense donar efecte a les seves normes de conflicte de lleis.