Política de privacidade

A páxina Web www.abbahoteles.com é titularidade de ABBA HOTELES,S.A e cumpre cos requisitos derivados da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, do Real Decreto-lei 13/2012, do 30 de marzo, así como das obrigas de Información ao usuario contemplada na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

 

Datos identificativos

Nome: ABBA HOTELES S.A.
CIF/NIF:  A31667637
Dirección:  C/Acella 1
Población:  Pamplona
Provincia: Navarra
Teléfono:  +34 93 363 23 30
Fax: +34 93 363 23 33
Email:  e-business@abbahoteles.com
URL:  www.abbahoteles.com

 

Rexistro Cliente.

Os datos facilitados serán tratados por ABBA Hoteles, S.A. para posibilitar a xestión da súa reserva e facilitar futuras reservas, en base ao cumprimento contractual e comunicaránselle, con esa finalidade, ao hotel para o que realizara a súa reserva. Se autoriza ao envío de comunicacións acerca de ABBA e os distintos establecementos da cadea, os seus datos trataranse con esa finalidade, en base á súa autorización e non se comunicarán a terceiros fóra da Cadea. Para ampliar a información facilitada ou para o exercicio dos dereitos que a lei lle outorga (acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade) pode acceder ás Políticas de Privacidade.

Rexistro Programa Abbantage

Os datos facilitados serán tratados por ABBA Hoteles, S.A. para posibilitar a xestión da súa pertenza ao programa de fidelización da cadea e obtención de beneficios, en base ao cumprimento contractual. Os seus datos se compartirán cos distintos establecementos da cadea coa mesma finalidade. Para ampliar a información facilitada ou para o exercicio dos dereitos que a lei lle outorga (acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade) pode acceder ás Políticas de Privacidade.

Contacto

Os datos facilitados serán tratados por ABBA Hoteles, S.A. para posibilitar a xestión da resposta á súa solicitude de información, en base ao seu consentimento. Se autoriza ao envío de comunicacións acerca de ABBA e dos distintos hoteles da cadea, os seus datos trataranse con esa finalidade, en base á súa autorización e non se comunicarán a terceiros. Para ampliar a información facilitada ou para o exercicio dos dereitos que a lei lle outorga (acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición e portabilidade) pode acceder ás Políticas de Privacidade.


 

POLITICAS DE PRIVACIDADE

De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril do 2016 (“RGPD”) e da súa normativa de desenvolvemento, ABBA HOTELES, S.A, ("ABBA") informa a todos os usuarios da Web www.abbahoteles.com (la "Web") acerca do tratamento dos seus datos persoais, os facilitados durante o acceso e emprego da Web e na súa relación cotiá con ABBA.

Con carácter xeral con que finalidade trataremos os seus datos persoais?

 • Atender á solicitude de información demandada a través do apartado destinado ao contacto da Web.
 • Remitir información, tamén por medios electrónicos, a propósito de ABBA e os  distintos establecementos da cadea, sobre nosas actividades, ofertas, promocións e outra información que entendamos do seu interese.
 • Posibilitar a xestión da súa reserva on-line a calquera dos establecementos da cadea
 • Posibilitar a inscrición e pertenza  ao noso programa de fidelización Abbantage, así como o desenvolvemento de todas aquelas accións relacionadas coa pertenza ao programa e descritas nas súas condicións legais. En todo caso, un dos beneficios intrínsecos á pertenza ao programa é a recepción de comunicacións electrónicas con ofertas ou promocións exclusivas para os seus membros. 
 • Posibilitar a xestión da relación negocial con clientes e/ou provedores.

 

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos? 

 • Para atender á solicitude de información demandada a través do apartado "Atención ao Cliente" da Web. O consentimento manifestado a partir da esixencia enviada.
 • Para a remisión de información a propósito de ABBA e os distintos establecementos da cadea, o seu consentimento / art. 21.1 LSSI, en caso de comunicacións electrónicas. 
 • Para a xestión das reservas on-line, a execución do contrato.
 • Xestión e pertenza a noso programa de fidelización, a execución do contrato. Art 21.2 LSSI para o envío de comunicacións.
 • Posibilitar a xestión da relación negocial con clientes e/ou provedores, a execución do contrato.

 

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Polo xeral, os datos proporcionados conservaranse durante o tempo que resulten necesarios para cada unha das finalidades ás que se destinen os datos. En todo caso durante os prazos legalmente establecidos para iso, no caso de información relativa á prestación de servizos. Durante o prazo necesario para dar resposta e levar a cabo o correspondente seguimento interno da suxestión ou observación comunicada. Respecto á remisión de comunicacións comerciais vía electrónica, indefinidamente, até que non nos manifeste o contrario.

 

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Con carácter xeral, non está prevista a comunicación dos seus datos a terceiros. As únicas comunicacións que, á marxe das legalmente establecidas, poden levarse a cabo, serán entre ABBA e os distintos establecementos da cadea, sempre que esta resulte necesaria, como no caso dunha reserva (hotel no que se vaia aloxar), ou a xestión de determinados aspectos do programa de fidelización. Á marxe do referido anteriormente, poderían ter acceso aos seus datos terceiros, Encargados do Tratamento.

 

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

En tanto en canto ABBA trate os seus datos persoais, vostede ten dereito a solicitar: 
Acceso.- O interesado terá dereito a obter do responsable do tratamento confirmación de se se están tratando ou non os datos que llle concirnan, así como información detallada acerca de determinados aspectos do tratamento que se está levando a cabo.

 

 • Rectificación.- O interesado terá dereito a obter a rectificación dos datos persoais inexactos que lle concirnan ou que se completen aqueles que foran incompletos.
 • Supresión.- O interesado terá dereito a solicitar a supresión dos seus datos persoais, en todo caso a supresión estará suxeita aos límites establecidos na norma reguladora.
 • Limitación do seu tratamento.- O interesado terá dereito a solicitar a limitación respecto ao tratamento dos seus datos de carácter persoal
 • Oposición ao tratamento.- En determinadas circunstancias  e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán oporse ao tratamento dos seus datos. ABBA deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos, imperiosos, ou polo exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
 • Dereito á portabilidade dos seus datos.- É dicir, terá dereito a recibir os datos persoais que lle incumban, que facilitara a un responsable do tratamento, nun formato estruturado, de emprego común e lectura mecánica e a transmitilos a outro responsable do tratamento.

Os referidos dereitos poderán ser exercidos mediante solicitude escrita e firmada dirixida a ABBA Hoteles, S.A., Calle Acella, 1, 31008 de Pamplona ou a través da dirección de correo electrónico: abbahoteles@abbahoteles.com.

 

Que ocorre se non facilito os datos solicitados?

Os datos identificativos pertencentes ao cliente/usuario, así como os demais datos de contacto e calquera outros que poidan ser esixidos pola normativa aplicable, é obrigatorio declaralos e a negativa a subministralos podería supoñer a imposibilidade de acceder ao servicio. Os restantes datos que se solicitan son voluntarios, polo que o feito de non facilitalos non impedirá o establecemento da relación contractual.

 

Tutela das autoridades de control.

No caso de que o crese oportuno pode demandar a tutela da Axencia Española de Protección de Datos presentando a correspondente reclamación. www.agpd.es. C/ Jorge Juan nº 6 28001 Madrid.
Medidas de seguridade.

ABBA adoptou os niveles de seguridade de protección dos datos persoais legalmente demandados, e instalou todos os medios e medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados a ABBA. Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

 

POLITICAS DE PRIVACIDADE / ALOXAMENTO HOTEL.

 

De conformidade co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril do 2016 (“RGPD”) e a súa normativa de desenvolvemento, o Hotel no que se aloxou e cuxa razón social se lle informou na información básica facilitada no momento de realizar o seu Check In ("Hotel") a continuación facilítalle información detallada acerca dos distintos tratamentos dos seus datos de carácter persoal. 

Poderá encontrar un listado completo das razóns sociais dos distintos establecementos da cadea ao final do presente documento. 

 

Con carácter xeral con que finalidade trataremos os seus datos persoais?

 • Posibilitar a prestación dos servizos contratados.
 • Xestión administrativa dos servizos contratados.
 • Xestión da información acerca da súa reserva, con carácter previo á súa chegada.
 • No seu caso, permitir a remisión de información, ofertas, promocións, por parte de Abba Hoteles, S.A., tamén por medios electrónicos, a propósito da Cadea Abba e os seus distintos establecementos. 
 • Posibilitar a xestión dos seus beneficios como membro do programa Abbantage.
 • Seguridade de bens e/ou persoas, mediante o sistema de videovixilancia do hotel.  
 • Posibilitar a xestión da relación negocial con clientes e/ou provedores.
 • Dar resposta a consultas ou suxestións para o control de calidade.

 

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

 • Posibilitar a prestación dos servizos contratados. Cumprimento contractual.
 • Xestión administrativa dos servizos contratados. Compartir determinados datos cos establecementos da cadea para simplificar o proceso de Check-in. Interese lexítimo.
 • Xestión da información acerca da súa reserva, con carácter previo á súa chegada. Cumprimento contractual.
 • No seu caso, permitir a remisión de información, ofertas, promocións, por parte de Abba Hoteles, S.A., tamén por medios electrónicos, a propósito da Cadea Abba e os seus distintos establecementos. Consentimento / Art 21.1 LSSI 
 • Posibilitar a xestión dos seus beneficios como membro do programa Abbantage. Cumprimento contractual
 • Seguridade de bens e/ou persoas, mediante o sistema de videovixilancia do hotel.  Interese lexítimo.
 • Posibilitar a xestión da relación negocial con clientes e/ou provedores. Interese lexítimo.
 • Posibilitar a resposta a consultas o suxestións para control de calidade. Interese lexítimo. 

 

Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Polo xeral, os datos proporcionados conservaranse durante o tempo que resulten necesarios, para cada unha das finalidades ás que se vaian destinar os datos. En todo caso durante os prazos legalmente establecidos para iso, no caso de información relativa á prestación de servizos. Durante o prazo necesario para dar resposta e levar a cabo o correspondente seguimento interno da suxestión ou observación comunicada. Respecto á remisión de comunicacións comerciais vía electrónica, indefinidamente, até que non nos manifeste o contrario.

 

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Con carácter xeral, as únicas comunicacións previstas son aquelas que resulten legalmente obrigadas, (Comunicación de datos de hóspedes a autoridades policiais segundo a Lei de Seguridade Cidadá) outras que puidesen resultar, legalmente establecidas, por exemplo ante a AEAT.

 Así mesmo, poden levarse a cabo comunicacións entre o establecemento e Hoteles Abba, S.A. ou outros establecementos da cadea para posibilitar a xestión do programa Abbantage, ou a efectos de simplificar o proceso de check in unha vez que se teña aloxado nun dos nosos establecementos.

No caso de que o autorizara, comunicaranse os seus datos de contacto a Abba Hoteles, S.A. para posibilitar a remisión de comunicacións acerca de Abba Hoteles, S.A. e o resto de hoteles da cadea. 

Á marxe do referido anteriormente, poderían ter acceso aos seus datos terceiros, Encargados do Tratamento.

 

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

En tanto en canto o Hotel trate os seus datos persoais, vostede ten dereito a solicitar: 

 

 • Acceso.- O interesado terá dereito a obter do responsable do tratamento confirmación de se se están tratando ou non os datos que lle concirnan, así como información detallada acerca de determinados aspectos do tratamento que se está levando a cabo.
 • Rectificación.- O interesado terá dereito a obter a rectificación dos datos persoais inexactos que lle concirnan ou que se completen aqueles que foran incompletos.
 • Supresión.- O interesado terá dereito a solicitar a supresión dos seus datos persoais, en todo caso a supresión estará suxeita aos límites establecidos na norma reguladora.
 • Limitación do seu tratamento.- O interesado terá dereito a solicitar a limitación respecto ao tratamento dos seus datos de carácter persoal
 • Oposición ao tratamento.- En determinadas circunstancias  e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados poderán oporse ao tratamento dos seus datos. O Hotel deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos, imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
 • Dereito á portabilidade dos seus datos.- É dicir terá dereito a recibir os datos persoais que lle incumban, que facilitara a un responsable do tratamento, nun formato estruturado, de emprego común e lectura mecánica e a transmitilos a outro responsable do tratamento.

Os referidos dereitos poderán ser exercidos mediante solicitude escrita e firmada dirixida á dirección do hotel onde se aloxou vostede, ante  ABBA Hoteles, S.A., Calle Acella, 1, 31008 de Pamplona ou a través da dirección de correo electrónico: abbahoteles@abbahoteles.com.

 

Que ocorre se non facilito os datos solicitados?

Os datos identificativos pertencentes ao cliente/usuario, así como os demais datos de contacto e calquera outros que poidan ser esixidos pola normativa aplicable, é obrigatorio declaralos e a negativa a subministralos podería supoñer a imposibilidade de acceder ao servicio. Os restantes datos que se solicitan son voluntarios, polo que o feito de non facilitalos non impedirá o establecemento da relación contractual.

 

Tutela das autoridades de control.

No caso de que o crese oportuno pode demandar a tutela da Axencia Española de Protección de Datos presentando a correspondente reclamación. www.agpd.es. C/ Jorge Juan nº 6 28001 Madrid.

 

Medidas de seguridade.

El Hotel adoptou os niveles de seguridade de protección dos datos persoais legalmente demandados, e instalou todos os medios e medidas técnicas ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados a ABBA. Non obstante, o usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet non son inexpugnables.

 

Listado de establecementos da cadea.

HOTEL BALMORAL - ESVO, SA
ABBA BURGOS - HOTISUELA, SL
ABBA BERLIN - Abba Hotel Berlin GmbH
ABBA COMILLAS - CARRICAO, SL
APARTAMENTOS ABBA COMILLAS GOLF - ROVACIAS, SL
ABBA FONSECA - SALAMO HOTEL, S.L
ABBA FORMIGAL - PARQUE HUESCA, SL
ABBA GARDEN - HOTEL ZIRI SL
ABBA GRANADA - JALERIVA, SL
ABBA HUESCA - BISQUE 2016 SL
ABBA JAZZ - MIVIRAL, SL
ABBA MADRID - CULMINA PROJECT, SL
ABBA PALACIO SOÑANES - PALACIO DE SOÑANES, SL
ABBA PLAYA GIJÓN - Mauna 2016 SL
ABBA RAMBLA - ARANEKO 2011, SL
ABBA REINO NAVARRA - HOTELES DE NAVARRA, SA
ABBA SANTANDER - HOTEL EL ARENAL DE SANTANDER, SL
ABBA SANTS - HOTELAMA, SL
ABBA XALET SUITES - HRT,S.L.
​ABBA SUITES BILBAO CITY CENTER - BELONA RECURSOS, S.L.

 

Normativa sobre o emprego de cookies

Esta Política de Cookies é parte integrante do Aviso Legal e a Política de Privacidade de ABBA HOTELES, S.A. O acceso e a navegación no sitio, ou o emprego dos servizos do mesmo, implican a aceptación das Condicións Xerais establecidas no noso Aviso Legal (e polo tanto da Política de Privacidade e Política de Cookies). Por favor, leas atentamente. Agradecémosche que decidiras visitarnos. Queremos que a túa experiencia no sitio sexa o mellor posible, e por ese motivo escribimos esta Política de Cookies da forma mais transparente posible. 

Que é unha Cookie?

As cookies son arquivos que conteñen pequenas cantidades de información que se descargan no dispositivo do usuario que se utiliza cando visitas un sitio web. A súa finalidade principal é a de recoñecer ao usuario cada vez que accede a www.abbahoteles.com o que nos permite, ademais, mellorar a calidade e a empregabilidade da nosa web. As cookies son esenciais para o funcionamento de Internet; non poden danar o equipo/dispositivo do usuario e, se se atopan activadas na configuración do teu navegador, axúdannos a identificar e resolver posibles errores de funcionamento de www.abbahoteles.com. 

Tipos de Cookies 

Hai diferentes tipos de cookies. Todos eles traballan da mesma maneira, pero teñen pequenas diferencias: 
Cookies de Sesión. As cookies de sesión duran soamente pola duración da túa visita e bórranse cando pechas o navegador. A súa finalidade principal é identificar o tipo de dispositivo, apoiar a seguridade sitio web ou a súa funcionalidade básica. Non conteñen información persoal que nos permita identificar a unha persoa.

 • Cookies Persistentes ou Permanentes: almacénanse no disco duro do dispositivo e a nosa web leas cada vez que realizas unha nova visita a www.abbahoteles.com; posúe unha data de caducidade o expiración determinada, cumprida a cal a cookie deixa de funcionar. Permítennos identificar as túas accións e preferencias; analizar as visitas e axúdannos a comprender como chegan os usuarios á nosa páxina para mellorar nosos servizos.
 • Cookies de Funcionalidade: Permiten a www.abbahoteles.com recordar decisións adoptadas polo usuario, coma o seu login ou identificador. A información que estas cookies recollen fanse anónimas (é dicir, non conteñen nin o teu nome, dirección, ou outros datos).
 • Cookies de Terceiros. As cookies de terceiros son as cookies que instala un sitio web que non é o que estás visitando; por exemplo, as usadas por redes sociais (como Facebook) ou por complementos externos de contido (como Google Maps). Ademais, algunhas empresas de publicidade usan este tipo de arquivos para realizar un seguimento das túas visitas en cada sitio no que se anuncian.
 • Cookies Analíticas: Son cookies que teñen por finalidade o mantemento periódico e garantir o mellor funcionamento e servicio ao usuario; recompilando datos da túa actividade.

 
Uso de Cookies por parte de www.abbahoteles.com 

Mediante o acceso a www.abbahoteles.com, aceptas de maneira expresa que podamos usar este tipo de cookies nos teus dispositivos. Se desactivas as cookies, pode que a túa navegación por www.abbahoteles.com non sexa óptima e algunhas das utilidades que dispón www.abbahoteles.com non funcionen correctamente. 

a) Cookies de Terceiros. Cookies de Google Analytics

 O sitio utiliza o servicio Google Analytics, que é prestado por Google, Inc., entidade cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkwae, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"). Google Analytics utiliza cookies para axudarnos a analizar o emprego que fan os usuarios do sitio. A información que xera a cookie acerca do teu emprego do sitio (incluíndo a túa dirección IP) será directamente transmitida e arquivada por Google nos seus servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por conta nosa co propósito de seguir a pista do teu emprego do sitio, recompilando informes da actividade do sitio e prestando outros servizos relacionados coa actividade do sitio e o emprego de Internet. Google poderá transmitir dita información a terceiros cando así llo esixa a lexislación, ou cando ditos terceiros procesen a información por conta de Google. Google non asociará a túa dirección IP con ningún outro dato do que dispoña Google. Se o desexas podes rexeitar o tratamento dos datos ou a información rexeitando o emprego de cookies mediante a selección da configuración apropiada do teu navegador. Non obstante, se o fas, pode ser que non podas usar a plena funcionabilidade deste sitio. Ao empregar este sitio consentes o tratamento da túa información por Google na forma e para os fins arriba indicados. 

Nome das cookies: 
_utma 
_utmb 
_utmc 
_utmv 
_utmz 

Propósito das cookies: Estas cookies de Google Analytics xeran un ID de usuario anónimo, que é o que se utiliza para facer un reconto de cantas veces visita www.abbahoteles.com o usuario. Tamén rexistra cando foi a primeira e a última vez que visitou a web. Así mesmo, calcula cando rematou unha sesión, orixe do usuario e keyword. 


b) Cookies de Terceiros. Cookies de Google AdWords 

O sitio utiliza o servicio Google AdWords, que é prestado por Google, Inc., entidade cuxa oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkwae, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos ("Google"). Google AdWords utiliza diferentes tipos de cookies para o funcionamento dos sitios web e da actividade publicitaria dos anunciantes sobre o motor de procuras. As cookies permiten personalizar os anuncios e mellorar a relevancia dos resultados de procuras dos usuarios. As cookies de Google AdWords poden ser de Publicidadee ou de Estado da sesión. 

Exemplos de cookies de Publicidade: 
“PREF”
“id” 
“_drt_” 
“FLC” 
"NID" 
"exchange_uid" 
"__gads" 

Os sitios web adoitan recompilar información sobre a forma na que os usuarios interactúan cun sitio web. Google utiliza as denominadas "cookies de estado da sesión" para poder mellorar os servizos co fin de mellorar a experiencia de navegación dos usuarios. 

Exemplos de cookies de Estado da sesión: "recentle_watched_video_id_list" 

c) Cookies de Terceiros. Cookies de Affilired 

O sitio utiliza o servicio prestado por Affilired, con sede en España, AFFILIRED, S.L. Avenida Asima, nº20, 2º local 25 de Palma de Mallorca España 07009 e da entidade con sede en Hong Kong, AFFILIRED INTERNATIONAL, LTD. Suite 1301, 13/F, ING Tower 308 Des Voeux Road Central, Hong Kong. 
Affilired utiliza diferentes tipos de cookies para o funcionamento dos sitios web: 
3827_stat 
3827.sol 
TPV_3827 
3827 
Entite pixel image 
Information not available 
pi 
__tdat8171 
pi 
__tdat10708 
__tdat6798 
pi 
pi 
__tdat8337 
__tdat7704 
pi 
pi 
__tdat6437 
wgdc 
wgi 
wgc 
wgs 
5600.sol 


Configuración do usuario para evitar Cookies. 

Dende www.abbahoteles.com e en cumprimento da normativa legal vixente, poñemos á túa disposición a información que che permita configurar o teu navegador/navegadores de Internet para manter a túa privacidade e seguridade en relación ás cookies. Por iso, facilitámosche a información e enlaces aos sitos de soporte oficiais dos principais navegadores para que poidas decidir se desexas ou non aceptar o emprego de cookies. 

Así, podes bloquear as cookies a través das ferramentas de configuración do navegador ou ben podes configurar o teu navegador para que che avise cando un servidor queira gardar unha cookie: 

 • Se empregas Microsoft Internet Explorer, na opción de menú; Ferramentas; Opcións de Internet; Privacidade; Configuración. Para saber máis visita http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies e http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-expl orer-9.
 • Se empregas Firefox, na opción de menú; Ferramentas; Opcións; Privacidade; Cookies. Para saber máis visita https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-e-deshabilitar-cookies-que-los-sitios -we
 • Se empregas Chrome, na sección de Opcións; Opcións avanzadas; Privacidade. Para saber máis http://support.google.com/chrome/bin/answer.pe?hl=es&answer=95647
 • Se empregas Opera, na opción de Seguridade e Privacidade, poderás configurar o navegador. Para saber máis visita http://www.opera.com/help/tutorials/securite/cookies/