Condicións xerais de contratación

ATENCIÓN: Revise coidadosamente os detalles da súa reserva así como o contido destas Condicións Xerais antes de proceder á aceptación.

- Horario de chegada ao establecemento turístico: 13:00 hrs

- Horario de saída do establecemento turístico: 12:00 hrs

Política de cancelación de reservas

A reserva efectuada poderá cancelarse polas seguintes vías:

  • A través do sitio web.
  • Vía email: r.regas@abbahoteles.com
  • Vía telefónica: 93 363 23 30
  • Vía fax: 93 363 23 33

Cancelación sen gastos: A cancelación da reserva deberá facerse no prazo de 2 dÍas (excepto para chegadas nos meses de xullo e agosto que serán 14 días) antes da data de comezo da reserva de aloxamento, por medio de fax, correo electrónico ou a través da web.

Cancelación con gastos: prazo menos a 2 días antes da chegada ao hotel (excepto nos meses de xullo e agosto que será menor a 14 días) o importe que se cargará ao titular da reserva serña da primeira noite da estadía máis un máximo do 10% do total da estadía se o periodo de prazo co que se fai a cancelación é menor ás 24Hrs da chegada ao hotel ou é un no-show.

Os gastos bancarios xerados pola anulación da reserva irán ao cargo do cliente. 

Política de modificación de reservas

A modificación da reserva efectuada poderá solicitarse con máis de 24 horas de antelación á data de chegada ao establecemento.

A solicitude poderá realizarse polas seguintes vías:

  • Vía email: r.regas@abbahoteles.com
  • Vía telefónica: 93 363 23 30
  • Vía fax: 93 363 23 33

Indicando sempre o localizador da súa reserva. O éxito da modificación dependerá da dispoñibilidade do hotel no momento da petición

  1. Titular do sitio web.
    É a entidade ABBA HOTELES, SA,a responsable e titular deste sitio web, con domicilio en #DOMICILIO# - 31008 Pamplona, número de identificación fiscal A-31667637.
  2. Obrigas do usuario.
    1. O usuario acepta as presentes Condicións Xerais e está de acordo coas mesmas que comprende e entende na súa totalidade.
    2. O usuario manifesta que é maior de idade e dispón da capacidade legal necesaria para contratar os servizos ofertados neste sitio Web.
    3. O usuario é responsable da veracidade dos datos que introduza ao rexistrarse como cliente, datos que deben ser verdadeiros e completos. 
    4. O usuario é responsable de facer a declaración correcta do número de persoas que van ocupar a habitación ou apartamento.
    5. O usuario que complete o formulario da reserva debe estar autorizado para facelo no nome de todos os compoñentes do grupo incluído na reserva.
    6. O usuario comprométese ao cumprimento das normas particulares do establecemento turístico.
  3. Formalización do contrato.
    A formalización do contrato realízase no mesmo momento da confirmación da dispoñibilidade do servizo, da aceptación pola parte contratante das condicións xerais e o seu pagamento mediante tarxeta de crédito na pasarela de pago da entidade bancaria. As transaccións realizadas están encriptadas mediante un  sistema de pago seguro avalado pola entidade bancaria, este entorno garante que a información das tarxetas de crédito non será interceptada e que, polo tanto, non chegará ás mans de ningunha outra persoa que non sexa a entidade bancaria encargada de procesar as instrucións de pago do cliente.

    Deberá abonarse unha porcentaxe do importe da reserva (non superior ao 12%) para obter a confirmación da reserva e o bono correspondente á mesma.
    O resto do importe deberá ser abonado no propio establecemento hoteleiro.

    O prezo da reserva inclúe exclusivamente os servizos escollidos e detallados      no formulario da reserva.
    Ao finalizar a reserva recibirá na conta de correo electrónico que proporcionara o usuario o bono da reserva e as condicións de contratación que xa lle proporcionaran no proceso de reserva on-line.

    O bono ou xustificante da reserva que contén o número de localizador, así como os detalles da reserva, deberá ser imprimido e gardado polo usuario para facer entrega do mesmo á súa chegada ao hotel.

    O titular do sitio web resérvase o dereito a rexeitar ou pedir información suplementaria daquelas reservas que non superen os controles de seguridade establecidos no noso sistema de comercio electrónico.

  4. Ofertas.
    Las ofertas serán válidas unicamente durante o período fixado no sitio web ou, no seu defecto, durante o tempo que sexan accesibles aos clientes para a súa contratación efectiva. 

  5. Modificación das Condicións Xerais.
    O titular do sitio web resérvase o dereito a modificar as presentes Condicións Xerais en calquera momento e sen previo aviso, mediante a publicación das novas condicións neste sitio.
    Se calquera das cláusulas incluídas nestas condicións fose declarada, total ou parcialmente, nula ou ineficaz, esta nulidade ou ineficacia afectará tan só a dita disposición ou á parte da mesma que resulte nula ou ineficaz, subsistindo as condicións xerais en todo o demais, téndose tal disposición, ou a parte da mesma que resultase afectada por non posta.

  6. Xurisdición e lei aplicable.
    As partes contratantes sométense expresa e voluntariamente á xurisdición e Tribunais das Illas Baleares para a resolución dos conflictos derivados da interpretación e aplicación do presente contrato. A lexislación aplicable será a Española